Wie denkt er mee over de toekomst van het park van T.V. de Eemslag?

Gevraagd:
Leden voor de Adviescommissie
Duurzaam en Toekomstbestendig ParkbeheerInleiding
Een tennispark met een veelzijdige accommodatie in beheer van vrijwilligers met een betaalbare contributie voor de leden komt niet als een (tennis)bal uit de lucht vallen. Om tot deze comfortabele situatie te komen is er hard gewerkt en verstandig nagedacht door opeenvolgende generaties van T.V. de Eemslag.
Het huidige bestuur van T.V. de Eemslag werkt en denkt ook na over de toekomst van het park. Naast het aansturen van de sportieve en recreatieve kant van de vereniging wordt er, na de opleveringen van de nieuwe banen, door het bestuur veel gesproken over onderwerpen die het beheer van het park aangaan. Het bestuur heeft vanwege deze discussies behoefte aan advies/input op het gebied van duurzaam en toekomstbestendig parkbeheer.

Duurzaam en toekomstbestendig parkbeheer
Het bestuur staat voor een aantal vraagstukken aangaande het parkbeheer die keer op keer op de bestuurstafel liggen en keer op keer praktisch worden opgelost. Deze vraagstukken betreffen voornamelijk het parkbeheer in relatie tot de kwaliteit en de betaalbaarheid van dit beheer.

Adviescommissie parkbeheer
Met de ervaring van het bestuur van T.V. de Eemslag zoals hiervoor omschreven, heeft het bestuur het voornemen om opnieuw een commissie in te stellen om voorbereidend onderzoek te doen en hierover te rapporteren aan het bestuur van T.V. de Eemslag. Het onderzoeksgebied van de commissie heeft het bestuur ingekaderd op het onderwerp “duurzaam het toekomstgericht parkbeheer”. Duurzaam als het gaat over materiaalgebruik, maar ook waar het betreft de exploitatielasten en daarmee de financiële continuïteit. Toekomstgericht omdat de volgende generatie leden hetzelfde plezier aan de tennissport kan beleven als de huidige. Parkbeheer omdat het om meer dan enkel de banen gaat. Het betreft het park in al zijn facetten. Het park moet schoon, fris, kwalitatief goed te bespelen en voldoende ruimte bieden voor al onze leden van jong tot oud. Speels en educatief voor de jeugd, recreatief en competitief voor iedereen. Het is de wens van het bestuur dat het park onderhouden wordt door vrijwilligers met ondersteuning van professionals daar waar de vrijwilligheid geen ruimte biedt. Waarbij de gedachte is dat het prijskaartje (de contributie) de resultante is van veel zelfwerkzaamheid of weinig zelfwerkzaamheid.Leden voor de adviescommissie duurzaam en toekomstgericht parkbeheer, welke leden tezamen de commissie vormgeven en welke commissie in overleg treedt met het bestuur om vraagstukken aangaande het parkbeheer uit te werken. Het bestuur verwacht dat op deze wijze een adviesrapport tot stand komt, welk uitgewerkt advies wordt voorgelegd aan het bestuur en eventueel de leden. Het advies in de vorm van een rapport moet minimaal inhouden:
• Hoe kan een vereniging van en voor vrijwilligers haar park aantrekkelijk houden en onderhouden. Waarbij te denken valt aan het speelklaar maken van de banen en het gedurende het seizoen speelklaar houden van de banen;
• Welke methode van onderhoud is het meest duurzaam;
• Hoe kan deze vorm van onderhoud georganiseerd worden;
• Hoe en in welke vorm kan een commissie parkbeheer functioneren;
• Kan er een begroting over meerdere jaren opgesteld worden in tijd, activiteiten en geld;
• Wat is de gewenste duur van het seizoen. Het gehele jaar rond of begrenzing in een seizoen van zeg 40 weken;
Stappenplan
Selecteren leden voor de adviescommissie
Instellen adviescommissie
Scherpstellen onderzoeksvraag in overleg met bestuur
Activiteiten onderzoekscommissie
Conceptadvies
Definitief advies

Planning
De werkzaamheden van de adviescommissie zijn van een beperkte duur. De adviescommissie is van tijdelijke aard, ten behoeve van het formuleren van een advies aan het bestuur inzake het parkbeheer. De werkzaamheden dienen te zijn afgerond in november 2017. Op basis van het definitieve advies zal het bestuur dit advies gebruiken voor haar besluitvorming ten aanzien van het instellen van een definitieve commissie (operationeel) parkbeheer.
Geïnteresseerden
Voor deelname of vragen over deelname aan deze commissie kan contact opgenomen worden met de voorzitter T.Offinga@mboamersfoort.nl of de secretaris MvanSandijk@gmail.com.

Wilt u alles nog even rustig door lezen dan staat dit ook nog op onze website vermeld: klik hier

Juliaan van de Vuurst
Penningmeester T.V. de Eemslag