Statuten

 

STATUTENWIJZIGING

Heden, zes oktober tweeduizend twee en twintig, verschenen voor mij, mr. Rianne Carolina Margriet Smit, notaris gevestigd te Harderwijk:
1. de heer TJITSE JAN OFFINGA, geboren in de gemeente Heerlen op dertien februari negentienhonderdnegenenvijftig, zich gelegitimeerd hebbende met zijn Nederlands paspoort met het nummer NT0D6BK66, afgegeven te Bunschoten op dertig december tweeduizend vijftien, wonende te 3752 WC Bunschoten, Beethovenlaan 73, gehuwd;
2. de heer FREDERIK KLAAS ERIK STAD, geboren in de gemeente Zwolle op vier december negentienhonderdachtenvijftig, zich gelegitimeerd hebbende met zijn Nederlands paspoort met het nummer NTF4KK027, afgegeven te Lisse op twee mei tweeduizend veertien, wonende te 3894 BN Zeewolde, Parkpoort 22, ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap,
te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend de vereniging: TENNISVERENIGING DE EEMSLAG, gevestigd te Bunschoten, kantoorhoudende te 3752 WV Bunschoten-Spakenburg, Bikkersweg 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor onder nummer 40506077, hierna te noemen: “de vereniging”. 
De verschenen personen, hierna telkens handelend als gemeld, verklaarden dat de algemene ledenvergadering heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen. Van voormeld besluit blijkt uit een kopie van de notulen van de vergadering, welke kopie aan deze akte zal worden gehecht. 
De verschenen personen verklaarden dat ter uitvoering van vermeld besluit de statuten zullen luiden als volgt:

STATUTEN